خیابان‌ها و کوچه‌ها، در هر شهری تقسیم کننده‌ی فضا‌ها و نظم بخشیدن به پیکره‌های ساختمان و خانه‌ها هستند؛ و از طرفی هر تقاطع محلِ اتصالِ دو کوچه و یا دو خیابان یا چند خیابان به همدیگر هستند. گویی نقطه‌ای از شهر که به آن تقاطع می‌گوییم مکانی است برای دیدار من و تو؛ مکانی برای اتصال ما با دنیای همدیگر.

مجموعه پیش‌رو حاصلِ پرسه زدن من در خیابان‌ها و و کوچه‌های شهر همدان هست؛ آنجا که از کنجکاوی و برای دیدنِ بیشتر، کوچه به کوچه پرسه می‌زدم و تنها دوباره به خودم می‌رسیدم