در تاریخ هنر به آثاری برمیخوریم که به گونهای سعی در به تصویر کشیدن یک “آن یا لحظهای از یک رخداد را دارند. این آثار به شکلی به تصویر کشیده شدهاند که گویی لحظهای از یک اتفاق را عکسبرداری کرده اند. با گذشت زمان و پیدایش رسانه های هنری جدیدتر مانند سینما، این رابطه بین فیلم و عکس برقرار شد به طوری که یادآوری ما از فیلمها، به شکل سکانسهایی عکس گونه از آن فیلم در خاطر ما بازیابی میشود. در این پروژه سعی بر آن شده تا این ارتباط بین رسانههای ویدئو و عکس برقرار شود، از این رو که در زندگی روزمره، ویدئو رسانهای در دسترستر است و با ابزارهای مانند تلفن همراه و دوربین های هندی-کم قادر به ثبت و ضبط اتفاقات پیرامون هستیم، سعی شده تا با استفاده از این ابزارها، آن لحظه یا آن را مورد بررسی قرار بدهم


در این پروژه لحظه هایی منتخب از چند ویدئو برداشته شده و با چیدمانی متناسب با فرم حرکتی ویدئو کنار هم قرار گرفته اند. این پروژه قصد دارد تا برش هایی هدفمند از ویدئو را در قالب چیدمان عکس )فوتو-اینستالیشن( به صورت برخورد آنی و لحظه ای با تمام یک ویدئوی چند دقیقه ای ارائه بدهد